Array ( [0] => crawl ) Oferta: Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Oferta

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. udziela poręczeń przedsiębiorstwom,  w szczególności mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, posiadającym na terenie Łodzi:

-        siedzibę lub oddział - zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo

-        stałe lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo

-        adres zamieszkania lub adres do doręczeń, w przypadku, gdy Przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - zgodnie z wpisem do CEIDG

Fundusz udziela poręczeń obejmujących wyłącznie pożyczki/kredyty przeznaczone na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo.

Kredyty i pożyczki objęte poręczeniem udzielane są w złotych polskich,

Fundusz udziela poręczeń kredytów i pożyczek zawartych na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Poręczenie udzielane jest na okres zgodny z okresem spłaty kredytu lub pożyczki, powiększony maksymalnie o 12 miesięcy.

Fundusz może udzielić poręczenia na okres krótszy niż okres kredytowania tzn. może udzielić poręczenia pomostowego na czas ustanowienia zabezpieczenia. Poręczenie pomostowe udzielane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Maksymalna wartość poręczenia może stanowić nie więcej niż 80% aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu/pożyczki, dla którego ustanowiono poręczenie
(z wyłączeniem odsetek oraz innych kosztów związanych z zawarciem
i administrowaniem umową kredytu lub pożyczki).

Kwota jednostkowego poręczenia nie może przekroczyć 5% kapitału poręczeniowego Funduszu.

W przypadku poręczeń na okresy krótsze niż okresy kredytowania (poręczenia pomostowe) kwota jednostkowego poręczenia nie może przekroczyć 25% kapitału poręczeniowego Funduszu.

Łączna kwota poręczeń udzielonych przez Fundusz na rzecz jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 5% kapitału poręczeniowego Funduszu. W przypadku poręczeń
na okresy krótsze niż okresy kredytowania (poręczenia pomostowe) łączna kwota tych poręczeń nie może przekroczyć 25% kapitału poręczeniowego Funduszu.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w dokumentach zamieszczonych
w zakładce "Do pobrania".