Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. udziela poręczeń mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, posiadającym na terenie Łodzi:

 siedzibę lub oddział – zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo

 stałe lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo

 adres zamieszkania lub adres do doręczeń, w przypadku, gdy Przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – zgodnie z wpisem do CEIDG

Fundusz udziela poręczeń obejmujących wyłącznie pożyczki i kredyty przeznaczone na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo.

Kredyty i pożyczki objęte poręczeniem udzielane są w złotych polskich.

Fundusz udziela poręczeń kredytów i pożyczek zawartych na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Poręczenie udzielane jest na okres zgodny z okresem spłaty kredytu lub pożyczki, powiększony maksymalnie o 12 miesięcy.

Fundusz może udzielić poręczenia na okres krótszy niż okres kredytowania tzn. może udzielić poręczenia pomostowego na czas ustanowienia zabezpieczenia. Poręczenie pomostowe udzielane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Maksymalna wartość poręczenia może stanowić nie więcej niż 80% aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu lub pożyczki, dla którego ustanowiono poręczenie (z wyłączeniem odsetek oraz innych kosztów związanych z zawarciem i administrowaniem umową kredytu lub pożyczki).

Kwota jednostkowego poręczenia nie może przekroczyć 5% kapitału poręczeniowego Funduszu.

W przypadku poręczeń na okresy krótsze niż okresy kredytowania (poręczenia pomostowe) kwota jednostkowego poręczenia nie może przekroczyć 25% kapitału poręczeniowego Funduszu.

Łączna kwota poręczeń udzielonych przez Fundusz na rzecz jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 5% kapitału poręczeniowego Funduszu. W przypadku poręczeń na okresy krótsze niż okresy kredytowania (poręczenia pomostowe) łączna kwota tych poręczeń nie może przekroczyć 25% kapitału poręczeniowego Funduszu.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w dokumentach zamieszczonych w zakładce „Do pobrania”.

 

Jak uzyskać poręczenie ŁFPK? Instrukcja krok po kroku

 

1. Przedsiębiorca występuje z wnioskiem o udzielenie pożyczki przez Instytucję Finansującą;

2. Przedsiębiorca otrzymuje pozytywną decyzję o przyznaniu pożyczki przez Instytucję Finansującą;

3. Przedsiębiorca jest wzywany przez Instytucję Finansującą do ustanowienia zabezpieczeń do umowy pożyczki;

4. Przedsiębiorca wypełnia prosty wniosek o udzielenie poręczenia przez ŁFPK;

5. ŁFPK w ciągu maksymalnie 14 dni rozpatruje wniosek o udzielenie poręczenia;

6. ŁFPK zawiadamia przedsiębiorcę i Instytucję Finansującą o decyzji; jeśli decyzja jest pozytywna – ŁFPK zawiera z przedsiębiorcą umowę o udzielenie poręczenia;

7. Opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia oraz prowizja są wnoszone przez przedsiębiorcę bezpośrednio do ŁFPK. Opłatę za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia należy wpłacić na numer konta 02 1090 2705 0000 0001 1921 5531. W tytule przelewu prosimy wpisać „opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia” oraz podać nazwę firmy wnioskującej o udzielenie poręczenia;

8. Wszelkie informacje o poręczeniu (warunki, opłaty, okres obowiązywania, wzory dokumentów) przedsiębiorca może pobrać ze strony internetowej www.lfpk.lodz.pl/dopobrania

9.  Wzory dokumentów dla przedsiębiorcy są dostępne w zakładce „Do pobrania”. UWAGA: w pliku „instrukcja postępowania – zgody dot. przetwarzania danych” przedstawiono wskazówki, jakie zgody są wymagane w poszczególnych przypadkach.